Bilgi Güvenliği Politikası

USHAŞ ULUSLARARASI SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA
AYDINLATMA METNİ

 

USHAŞ Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi (“USHAŞ/Şirket”), kişisel verilerinizin güvenliğine azami hassasiyet göstermektedir. Bu çerçevede, çalışanlarımız, çalışan adaylarımız, ziyaretçilerimiz ile ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dâhil, Şirket ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verinin Anayasa ile koruma altına alınan temel hak ve özgürlüklerin korunması ilkesi ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’ nda yer alan hükümler doğrultusunda, tabi olduğumuz mevzuata uygun şekilde aşağıda yer alan şekilde işlenmesi ve muhafaza edilmesine büyük değer atfedilmektedir.

1. Veri Sorumlusu

USHAŞ ile paylaştığınız kişisel verileriniz, Veri Sorumlusu sıfatıyla, ilgili mevzuat hükümlerine uygun biçimde aşağıda belirtilen kapsam ve amaçlar çerçevesinde toplanabilmekte, işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

USHAŞ Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş.
Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Blv. 6001. Cad. No:9 Kat: 8 Çankaya/ANKARA

2. Kişisel Verileri Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebep

Kişisel verileriniz, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar, sözleşmeler, internet sitemiz tarafından yaratılan Çerezler/Cookieler, üçüncü taraflarca yaratılan Takip Çerezleri/Tracking Cookieler ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, başta KVKK’nın 4 üncü maddesindeki temel ilkeler olmak üzere ulusal ve uluslararası mevzuat hükümlerine uygun şekilde ve KVKK’nın 5 inci maddesinin 2 nci fıkrasında yer alan; bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması ile Şirketin meşru menfaatleri ve veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirebilmesi sebeplerine bağlı olarak, Kanun’un 5 ve 6 ncı maddelerinde belirtilen işlenme şartlarına uygun şekilde toplanmaktadır.

3. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5 ve 6 ncı maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şart ve amaçların yanı sıra işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 • USHAŞ’ın 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve sair yasal düzenlemeden doğan idari ve ticari faaliyetlerinin yerine getirilmesi
 • Mevzuattan kaynaklanan bilgi ve belge saklama yükümlülüklerinin yerine getirilmesi
 • Kısa, orta ve uzun vadeli şirket politikalarının tespiti ve uygulanması
 • İnsan kaynakları faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi
 • USHAŞ’ın, USHAŞ grup şirketlerinin ve USHAŞ ile iş ilişkisi içerisinde olan gerçek ve tüzel kişilerin ticari ve hukuki güvenliklerinin sağlanması
 • Tarafımıza ilettiğiniz öneri, istek ve şikâyet bildirimlerinin değerlendirilerek cevaplandırılabilmesi ve gerekli iyileştirmelerin yapılabilmesi
 • Mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile edinilen bilgileri paylaşma ve yanıt verme,
  amaçları doğrultusunda işlenmektedir.

4. Kişisel Verilerin Aktarımı

Toplanan kişisel verileriniz, aktarımı gerektiren sebeplerle sınırlı olmak üzere ve kanundaki istisnalar göz önünde bulundurularak KVKK 8 ve 9 uncu maddelerinde belirtilen şart ve amaçların yanı sıra işbu Metnin 3 üncü maddesinde sayılan amaçlar dâhilinde, kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili kurum ve kuruluşlar, ilgili Şirket birimleri, grup Şirketleri, işbirliği yapılan yurtiçi ve yurtdışında yerleşik kişi, kurum ve kuruluşlar, hukuki ve mali danışmanlar ile denetçilere aktarılabilmektedir.

5. Kişisel Verilerinizin Saklanma Süresi

Kişisel verileriniz, kanunda veya ilgili mevzuatta verinin saklanması için bir süre belirlenmişse en az bu süre kadar saklanacak ve belirlenen sürenin sonunda söz konusu veriler silinmektedir. Saklama süresi mevzuat ile belirlenmişse verilerinizin öngörülen süreden önce silinmesi talebi yerine getirilemeyecektir.

 

Kişisel verinin mevzuat harici bir sebebe bağlı olarak işlenmesi halinde, işleme sebebine göre, belirlenen sürece verileriniz saklanır.

6. Veri Sahibi Olarak Haklarınız

KVKK’nın 28 inci maddesinde sayılan istisnalar saklı kalmak kaydıyla, Kanunun 11 inci maddesi çerçevesinde kişisel veri sahibi olarak;

 • a. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • b. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • c. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • d. Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • e. Kişisel verileriniz eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme,
 • f. Kanun’un 7 nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • g. Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 • h. Kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • i. Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

USHAŞ ile paylaştığınız verinin doğruluğu ve USHAŞ’a doğru biçimde aktarımı yukarıda yer verilen haklarınızı kullanabilmeniz açısından önem arz etmektedir. Kişisel verilerinizde bir değişiklik olması halinde USHAŞ’a bildirimde bulunmanız gerekmektedir. Yanlış ya da güncel olmayan veri bildiriminden doğacak sorumluluk, veriyi USHAŞ’a ileten tarafa aittir.

 

Bu kapsamdaki başvurularınız; açık, anlaşır bir şekilde, kimlik ve adres bilgilerinizi tespit edici belgeleri de ekleyerek, yazılı ve ıslak imzalı olarak elden, postayla ya da noter kanalıyla Şirket internet sitesinde (www.ushas.com.tr) sunulan başvuru formu ile merkez adresimiz olan Sağlık Bakanlığı, Bilkent Yerleşkesi, Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı 6001. Cad. No:9 Kat:8 Çankaya/Ankara 06800 adresine iletmeniz gerekmektedir.

 

Başvurunuz, USHAŞ’a ulaşmasını müteakip 30 günlük yasal süre içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. İşlemin ayrıca maliyet gerektirdiği hallerde KVKK hükümleri uyarınca; USHAŞ’ın 10 (on) sayfanın üzerindeki yazılı cevaplarda her sayfa için 1 (bir) Türk Lirası, CD, flash bellek gibi kayıt ortamlarında cevap verilmesi halinde söz konusu kayıt ortamının maliyeti tutarındaki bedeli tarafınızdan talep etme hakkı saklıdır.

 

Şirketimizin; KVKK ve sair mevzuat ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu düzenlemelerinde meydana gelebilecek değişiklikler neticesinde, işbu Aydınlatma Metninde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

7.ÇEREZ POLİTİKASI

USHAŞ olarak, web sitemizi ziyaretleriniz sırasında deneyiminizi geliştirmek için çerezlerden faydalanıyoruz. Bu teknolojilerin kullanımını 6698 sayılı KVVK ile tabi olduğumuz mevzuata uygun şekilde gerçekleştirmekteyiz.